top of page

Aplikasaun ba Programa Moratóriu de-Kréditu

Pajina ida-ne'e konten Formuláriu Aplikasaun ne'ebé EMPREZA sira uza hodi submete sira-nia pedidu de-partisipasaun iha Programa Moratóriu ba Kréditu.

 

Aplikante ne'ebé hakarak partisipa iha Programa Moratóriu ba Kréditu favór prepara uluk informasaun prinsipál sira ne'ebé ezije tanba bainhira submete ona ba Ita-Boot sira nia banku sei laiha oportunidade atu halo korresaun ba dadu sira ne'ebé submete ona.

Aplikasaun Taka-Ona
bottom of page