top of page

Avizu Importante

Avizu Legál

Banku Sentrál Timór-Leste nian (BCTL) mantein portál ida-ne'e atu mellora asesu públiku ba informasaun no servisu ne'ebé nia fornese iha área de-operasaun oi-oin.

BCTL halo esforsu hotu-hotu atu garante, iha forma posivél, katak informasaun hotu sei atualiza nafatin no korretu no sei esforsu atu evita ruptura deznesesáriu tanba kestaun tékniku sira.

Banku Sentrál rezerva direitu tomak atu termina ka diskontinua portál ida-ne’e, ka muda ninia estrutura, no impoin limitasaun ka restrisaun ba asesu, sein halo avizu prévia.

Informasaun sira ne'ebé aprezenta ka publika iha portál ida-ne’e fornese ho objetivu atu uza hanesan referénsia de’it no sei la vinkula ba rezolusaun iha kualkér disputa ida.

Banku Sentrál Timór-Leste nian la simu kualkér responsabilidade tanba prejuízu ne’ebé rezulta husi desizaun ruma ne'ebé halo husi parte ruma bazeia ba informasaun sira ne’ebé publika iha portál ida-ne’e, ka la asume kualkér responsabilidade ba prejuízu saida de’it ne’ebé rezulta husi kualkér distorsaun, erru ka omisaun ruma ne’ebé nota iha portál ida-ne’e.

 

Uza naran no logo BCTL nian

Banku Sentrál Timór-Leste nian hakarak klarifika katak BCTL la fornese servisu bankáriu komersiál nian ba ema indviduál ka empreza sira, partikularmente Banku Sentrál la kobra taxa ba kualkér transferénsia transfronteira ka simu depózitu husi parte hirak ne'e ka emite kualkér sertifikadu (ka deklarasaun) ba parte hirak ne’e. Tanba ne'e, Banku Sentrál sujere ba públiku atu labele estabelese kontatu ho inisidor husi empreza hirak ne’e.

 

Dadu pesoál no privasidade iha e-mail

Usuáriu sira bele asesu portál ida-ne’e sein divulga informasaun ruma kona-ba ita-boot sira nia aan. Maibé, iha kazu balu, informasaun pesoál presiza duni hodi permite asesu ba servisu espesífiku sira balu. Iha sirkunstánsia sira hanesan ne'e, dadu sira ne’ebé rekolla sei limite de’it ba informasaun báziku nesesáriu hodi responde ba kada uzuáriu.

 

Asesu ba área restritu

Pájina balu iha portál ida-ne’e oferese hanesan área restrita no so bele asesu bainhira ofisialmente rejista ona iha Banku Sentrál. Usuáriu sira ne’ebé asesu área restrita tenke observa prosedimentu no regra sira ne’ebé regula sobre asesu iha pájina hirak ne’e. Prosedimentu no regra hirak ne’e publika iha kada área aplikavél. 

Updated on 28/9/2017

bottom of page